Изисквания за публикациите

 • Публикации се приемат само в електронна форма – по имейл или донесени на електронен носител лично в редакцията.
 • Публикациите може да са написани на един от следните езици освен български – английски, руски, немски, френски.
 • Публикациите трябва да са в обем от 18 000 до 36 000 знака (with spaces), вкл. заглавие, бележки, библиография.
 • Всяка публикация трябва да съдържа:
 • името на автора, изписано с кирилица и латиница;
 • резюме на текста (заедно със заглавието) – от 100 до 150 думи на български и
 • на английски език (независимо от езика на публикацията);
 • кратка актуална биографична справка за автора – не повече от 150 думи.

Настоятелно молим авторите да поверяват превода на резюмето и заглавието

на вещи преводачи. Редакцията не поема отговорност по отношение на качеството на преводите.

 • Оформление на текстовете
 • шрифт за целия текст – Times New Roman;
 • заглавие – с главни букви, 12 кегела (pt), центрирано;
 • име и фамилия на автора – с главни и малки букви, 12 кегела (pt) – под заглавието, центрирано;
 • име и фамилия на автора и резюме на български език (за публикациите на чужд език) – 10 кегела (pt), равнени вляво;
 • име и фамилия на автора и резюме на английски език (за всички публикации) -10 кегела (pt), равнени вляво;
 • основен текст – 12 кегела (pt), равнен вляво с отстъп за нов абзац – 1.25 см.
 • Ако текстът съдържа особени шрифтове, таблици, думи или текстове на чужди
 • езици и т.н., които могат да предизвикат грешки или проблеми при подготовката за публикуване, е нужно и хартиено копие.
 • За черковнославянски или старобългарски думи или изречения използвайте

шрифта ………….

 • Цитирането в публикациите трябва да е задтекстово (Harvard Style). Например: в текста – (Иванова 2011: 121); в библиографския списък след текста – Иванова 2011: Иванова, Д. Вазовите пътешествия. – София : Перо, 2011.
 • Библиографските описания трябва да следват БДС 17377-96:
 • Книги: Иванова 2011: Иванова, Д. Вазовите пътешествия. – София : Перо, 2011.
 • Публикации в сборници и периодични издания: Иванова 2011: Иванова, Д. Вазовите пътешествия. // Ново слово, 2011, № 2, с. 80 – 91. Или (във вестник): … // Ново слово, № 4, 22 ян. 2011. Или (в сборник): … // Път и слово. Съст. М. Димитров. – София : Перо, 2011, с. 120 – 131.
 • Част от книга: Иванова 2011: Иванова, Д. Вазовите пътешествия. // Иванова, Д. Статии и студии. – София : Перо, 2011, с. 39 – 50. Или (в книга от друг автор): … // Вазов, И. Пътеписи. – София : Перо, 2011, с. 5 – 16.
 • Бележките под линия съдържат пояснения към съдържанието на статиите, препратките в тях също се оформят задтекстово, размерът на шрифта е 10 кегела (10 pt).
 • Молим авторите да използват:
 • българското графично оформление на кавичките – „….“;
 • й“ вместо кратката местоименна форма „ѝ“;
 • italic и bold при подчертаване – а не разредка;
 • italic (12 pt) за цитиране на поезия извън авторовата реч, отделена с празен ред преди и след цитата;
 • normal (10 pt) за цитиране на непоетическа реч в отделен абзац, отделен с празен ред преди и след цитата.

 

© Институт за литература – БАН, 2018 ISSN ……                                    Webmaster Patrick Anderson
Институт за литература