Данова, Сирма (Danova, Sirma)

Сирма Данова

Сирма Данова е доктор по българска литература и преподавател по възрожденска литература в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на книгата „Кралят физиономист. Автотекстуалност и авторепрезентиране в творчеството на Пенчо Славейков“ (2016) и на други литературноисторически изследвания.

 

Sirma Danova

Sirma Danova (PhD) teaches literature of Bulgarian National Revival period in „St. Kliment Ohridski“ Sofia university. She is an author of the monograph „The king Physiognomist. Autotextuality and Self-Presentation in Pencho Slaveykov’s Work“ (2016).

© Институт за литература – БАН, 2018 ISSN ……                                    Webmaster Patrick Anderson
Институт за литература