Заховa, Калина (Zahova, Kalina)

Калина Захова

Калина Захова е доктор по теория на литературата и главен асистент в Инстититута за литература – БАН. Специализирала е в Австрия и Словакия, преподавала е в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Българския културен институт в Братислава, Университета „Адам Мицкевич“ в Познан. Академичните й интереси включват интердисциплинарни подходи към съвременната култура; интертекстуални и интеркултурни взаимодействия; изследвания на популярната музика; екокритика, изследвания на животните.

 

Kalina Zahova is an Assistant Professor at the Institute for Literature, Bulgarian Academy of Sciences, and holds a PhD in Literary Theory. She has specialised in Austria and Slovakia, and has lectured at the St. Kliment Ohridski University of Sofia, the Paisii Hilendarski University of Plovdiv, the Bulgarian Cultural Institute in Bratislava, the Adam Mickiewicz University in Poznan. Her academic interests include interdisciplinary approaches to contemporary culture; intertextual and intercultural interaction; popular music studies; ecocriticism, animal studies.

© Институт за литература – БАН, 2018 ISSN ……                                    Webmaster Patrick Anderson
Институт за литература