Златанов, Благовест (Zlatanov, Blagovest)

Благовест Златанов

Доц. д-р Благовест Златанов ръководи специалността „Българистика“ в Славистичния институт на Университета в Хайделберг, Германия. До 2010 год. е доцент по „Теория на литературата“ във Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преди 2010 год. в продължение на няколко години работи като изследовател в Института за литература на БАН.

 

Blagovest Zlatanov

Associate Professor Dr. Blagovest Zlatanov is Head of the Program „Bulgarian Studies“ at the Institute for Slavic Studies, University of Heidelberg, Germany. Until 2010 he was Associate Professor for Theory of Literature at the Faculty of Slavic Studies, University of Sofia, Bulgaria. Up to 2010 for several years he was a researcher at the Institute for Literature, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria.

© Институт за литература – БАН, 2018 ISSN ……                                    Webmaster Patrick Anderson
Институт за литература