Койчева, Регина (Koycheva, Regina)

Регина Койчева

Регина Койчева е главен асистент в Института за литература при БАН и разработва интердисциплинарното поле между палеославистиката и теорията на литературата. Основното й изследователско поле са оригиналните старобългарски песнопения от Златния век, върху които има редица изследвания с теоретичен, литературноисторически и лингвистичен профил. Заедно с проф. дфн Анисава Милтенова е съставител и редактор на сборника „Смъртта и погребението в юдео-християнската традиция“ (ИЛ–БАН: Боян Пенев, 2011). Завършила е българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Докторската й дисертация на тема „Ирмоси и словесни структури в триодните канони на Константин Преславски“ с научен ръководител проф. дфн Георги Попов е защитена през 2005 г. Повече за Р. Койчева: http://ilit.bas.bg/bg/koicheva-regina.html

 

Regina Koycheva is a Chief Assist. Prof. at the Institute for Literature at the Bulgarian Academy of Sciences and elaborates the interdisciplinary field between palaeoslavic studies and theory of literature. Her main research theme is focused on the original (not translated) Old Bulgarian chants from IX-X centuries, on which she has published studies with theoretical, literary historical and linguistic profile. In co-operation with Prof. PhD Anissava Miltenova, she is a compiler and editor of „Studia Mediaevalia Slavica et Byzantina, vol. 1 (Death and Funeral in Jewish-Christian Tradition)” (IL–BAS, Sofia: „Boyan Penev”, 2011). She is a Bulgarian Philology graduate at „St. Kliment Ohridski” Sofia University. Her PhD theses titled „Heirmoi and Language Structures in the Lenten Canon Cycle of Constantine of Preslav” was worked out at IL-BAS under the supervision of Prof. PhD Georgi Popov and defended in 2005. More about R. Koycheva on: http://www.ilit.bas.bg/en/names-en/regina.html

© Институт за литература – БАН, 2018 ISSN ……                                    Webmaster Patrick Anderson
Институт за литература