Милчаков, Яни (Milchakov, Yani)

Яни Милчаков

Яни Милчаков (1955–2017). Литературен теоретик и историк, българист и славист. Доктор на Ягелонския университет в Краков, Полша, професор по теория на литературата. Бил е посланик на България в Полша и Словакия, както и в Сърбия и Черна гора. Автор е на книгите „Стих и поезия“ (1990), „Социология на литературата“ (2001), „Българска стихотворна култура XVII-XX век“ (2006) и „Социални полета на литературата“ (2009).

 

Yani Milchakov (1955–2017). Literary theoretician and historian, specialist in Bulgarian and Slavic cultural history. Doctor of the Jagiellonian University in Krakow, Poland, professor of literature theory. He was Ambassador of Bulgaria in Poland and Slovakia, as well as in Serbia and Montenegro. He is the author of the books „Verse and Poetry“ (1990), „Sociology of Literature“ (2001), „Bulgarian Poetry Culture XVII-XX Century“ (2006) and „Social Fields of Literature“ (2009).

© Институт за литература – БАН, 2018 ISSN ……                                    Webmaster Patrick Anderson
Институт за литература