Ракьовски, Цветан (Rakyovski, Tsvetan)

Цветан Ракьовски

Цветан Ракьовски завършва специалност Българска филология в СУ „Св. Климент Охридски” през 1985 г. Доцент от 1999 г., доктор на филологическите науки от 2004 г., професор от 2006 г. Има над сто публикации по проблеми, свързани с теорията на текста, хоризонтите на рецепцията, жанра и др. Автор е на книгите: „Паратекстът на литературната творба“ (1997), „П. Яворов и българските поетически силуети“ (1998), „Българските контексти в литературата“ (1999), „Отвъд каноните. Носталгиите на високата българска литература“ (2001), „Образи на българската памет. Историята, поборниците, записките“ (2004), „След края на класиката. „Двойник” на Достоевски и „Египетска марка” на О. Манделщам“ (2006), „Литературата и езикът(2014), „Пейо Яворов. Анхиалски сюжети“ (2016)

 

Tsvetan Rakyovski graduated Bulgarian Philology at Sofia University „St. Kliment Ohridski „in 1985. He is an Associate Professor since 1999, Doctor of Philological Sciences since 2004, Professor of 2006. He published over a hundred publications related to text theory, reception horizons, genre, etc. He is the author of the books „The Paratext of the Literary Work“ (1997), „P. Yavorov and the Bulgarian Poetic Silhouettes“ (1998), „The Bulgarian Contexts in Literature“ (1999), „Beyond the Canons. The Nostalgies of the High Bulgarian Literature“ (2004), „Literature and Language“ (2014), „Peyo Yavorov. Anchialo stories „(2016).

© Институт за литература – БАН, 2018 ISSN ……                                    Webmaster Patrick Anderson
Институт за литература