Стоянова, Надежда (Stoyanova, Nadezhda)

Надежда Стоянова

Надежда Стоянова е доктор по българска литература и преподавател във Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Научните й интереси са в областта на историята на новата българска литература и култура. Автор е на книгата „Възходът на слънчогледите. Българската литература от 20-те и 30-те години на ХХ век: опити с времето“ (2015). Публикувала е литературоведски статии, студии и рецензии в специализирания периодичен печат. Част е от редакционните колегии на сп. „Littera et Lingua“ и сп. „Филологически форум“.

 

Nadezhda Stoyanova (PhD) is a lecturer (Senior Assistant Professor) at Sofia University „St. Kliment Ohridski”, Faculty of Slavic Studies. Her research interests lie in the area of the Bulgarian literature and culture. She is an author of the monograph „The Rise of Sunflowers. The Bulgarian Literature of the 1920’s and 1930’s: Attempts on Time” (2015). Nadezhda Stoyanova is a member of the editorial boards of the journals „Littera et Lingua” and „Philological Forum”.

© Институт за литература – БАН, 2018 ISSN ……                                    Webmaster Patrick Anderson
Институт за литература