Илиев, Георги (Iliev, Georgi)

Георги Илиев

 

Георги Илиев е литературен теоретик. Той работи в Института за литература към БАН, а също и като преводач и редактор. Като общ знаменател на неговите занимания в хуманитарните науки би могла да се посочи областта на критиката на идеологиите – най-общо казано, съвременните тенденции в политическата философия, литературната теория и  художествената литература със социална тематика. Георги Илиев е защитил дисертационен труд на тема Отношението между епистемология и етика в литературната теория след Франкфуртската школа в БАН. Автор е на статии върху теоретици като Хана Аренд, Уенди Браун, Джудит Бътлър, Славой Жижек, Жак Лакан, Юлия Кръстева. Преводач е на книгата на Младен Долар Само глад и нищо повече, както и на множество научни статии.

 

Georgi Iliev

Georgi Iliev is a literary theorist. He works at the Institute for Literature at BAS, and also as translator and editor. His activities in the field of the humanities are marked by the interest for critique of ideology – namely, the contemporary tendencies in the field of political philosophy, literary theory and fiction of social subject. Georgi Iliev defended a doctoral thesis entitled The Relation between Epistemology and Ethics in Literary Theory after the Frankfurt School at BAS. He has published articles on theorists like Hanah Arendt, Wendy Brown, Judith Butler, Slavoj Zizek, Jaques Lacan, Julia Kristeva. He has translated to Bulgarian the book of Mladen Dolar A Voice and Nothing More and many scholarly articles.

© Институт за литература – БАН, 2018 ISSN ……                                    Webmaster Patrick Anderson
Институт за литература