Феодоров, Александър (Feodorov, Aleksandar)

Александър Феодоров

Д-р Александър Феодоров работи в Института за литература към Българската академия на науките. Дисертационният му труд „Прагматизъм и литература. Навик, норма, метафора“ разглежда въпроси, свързани с възможността прагматизмът и семиотиката на Чарлс С. Пърс да бъдат използвани като изследователски подход към проблеми от литературната теория. Освен това в него авторът прави опит да разгледа литературата като прагматистки начин за познание на света. В момента Александър Феодоров работи върху естетиката на Пърс.

 

Aleksandar Feodorov (PhD) works at the Institute for Literature at the Bulgarian Academy of Sciences. His doctoral dissertation „Pragmatism and Literature. Habit, Norm, Metaphor“ deals with questions regarding the possibility of using Charles S. Peirce’s pragmatism and semiotics as an approach to problems of literary theory and also attempts to conceive of literature as a pragmatic mode of knowing the world. Aleksandar Feodorov is currently working on Peirce’s esthetics.

© Институт за литература – БАН, 2018 ISSN ……                                    Webmaster Patrick Anderson
Институт за литература