Христакиев, Красимир (Hristakiev, Krasimir)

Красимир Христакиев

Красимир Христакиев е главен асистент към катедра „Романистика“ във Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. От 2012 г. е доктор по Западноевропейска литература с тема на дисертацията „Високата комедия на Молиер – класицистичен канон и фарсова традиция”.

 

Krasimir Hristakiev

Krasimir Hristakiev (PhD) is an assistant profesor in the Department of Romanistics in the Philological Faculty of the University of Veliko Tarnovo. The subject of his thesis he defended in 2012 is Molière’s high Comedy: the Canon of Classicism and the farce tradition.

© Институт за литература – БАН, 2018 ISSN ……                                    Webmaster Patrick Anderson
Институт за литература