Чавдарова, Дечка (Chavdarova, Dechka)

Дечка Чавдарова

Дечка Чавдарова е хоноруван професор в Шуменския университет „Еп. Константин Преславски“. Нейните научни интереси са в областта на наратологията, поетиката на руската литература, интертекстуалността, тематологията, националните концепти в руската литература, интеркултурната комуникация. Издала е книгите „Homo legens в русской литературе ХІХ века“ (1997), „Проблеми на междукултурната комуникация в руската литература на ХІХ век“ (2007), „Rus(оист)кият идеал. Понятието естественост и автопортретът на руснака в руската литература на ХІХ век“ (2009); „Храната/трапезата в руската литература (ХVІІІ-началото на ХХ век). Метафора и изобразена реалност“ (2010); „Русия и руската литература в творчеството на Иван Вазов“ (2015).

 

Dechka Chavdarova

Dechka Chavdarova is a professor at the University of Shumen. Her scientific interests are in the field of narratology, intertextuality, poetics of Russian literature, intercultural communication. She published several monographies: Homo legens in Russian Literature in the 19th Century (1997), Problems of Intercultural Communication in the Russian Literature of the 19th Century (2007), Russian/Rousseauist Ideal: The Concept of Naturalness and the Self-Portrayal of the Russian in Russian Literature of the 19th Century (2009); The Food and the Table in Russian Literature (18th-early 20th Century), Metaphor and Represented Reality (2010); Russia and the Russian Literature in the Literary Work of Ivan Vazov (2015).

© Институт за литература – БАН, 2018 ISSN ……                                    Webmaster Patrick Anderson
Институт за литература