Шуликов, Пламен (Shulikov, Plamen)

Пламен Шуликов

Професор в ШУ „Епископ Константин Преславски”. Защитава през 1989 г. докторска степен по теория на литературата в МГУ „М. В. Ломоносов”.  Изследователските му интереси в последно време са свързани предимно с гранични области на хуманитаристиката, където медиакритика, фотография, обществени и информационни науки пресичат познавателните си периметри с литературознанието.

 

Plamen Shulikov

Plamen Shulikov is a professor at Konstantin Preslavski University of Shumen. He received his doctoral degree in literary theory in 1989 from Lomonosov Moscow State University. His research interests have recently been focused on frontier areas of humanities, where media criticism, photography, social and information sciences intersect their cognitive perimeters with literary theory.

© Институт за литература – БАН, 2018 ISSN ……                                    Webmaster Patrick Anderson
Институт за литература