Янакиева, Миряна (Yanakieva, Miryana)

Миряна Янакиева

Миряна Янакиева е доктор по теория на литературата, доцент в Института за литература при БАН. Научните й интереси са насочени към съвременната литературна теория, анализа на литературни произведения, връзките между литература и философия, литература и музика. Автор е на книгите „Теория на литературата от Платон до постмодернизма” (в съавторство) и „От родния кът до гроба. Пенчо Славейков – „Сън за щастие”. Публикувала е множество статии. Членува в две международни научни мрежи: Cultures européennes – identité européenne (https://www.cultures-europeennes.uni-bonn.de) и ALMSD (Art, Literature and Music in Symbolism and Decadence) (http://www.uis.edu/hosted-orgs/ALMSD/index.html)

 

Miryana Yanakieva

Miryana Yanakieva (PhD) is an assoc. prof. in theory of literature at the Institute for Literature at the Bulgarian Academy of Sciences. The main fields of her scientific interest are contemporary literary theory, text interpretation, the relations between literature and philosophy, literature and music. She published two monographies: Theory of Literature from Plato to Postmodernism (in co-authorship) and From the Native Place to the Grave. Pencho Slaveykov – „Dream of Happiness”, as well as many aricles. She is a member of two international scientific networks: Cultures européennes – identité européenne (https://www.cultures-europeennes.uni-bonn.de) и ALMSD (Art, Literature and Music in Symbolism and Decadence) (http://www.uis.edu/hosted-orgs/ALMSD/index.html)

© Институт за литература – БАН, 2018 ISSN ……                                    Webmaster Patrick Anderson
Институт за литература